Kutse andmine

Pereterapeut tase 7 kutse taotlejale.

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt
Dokumentide esitamise tähtaeg 28. veebruar 2024.a.

Dokumendid edastada digitaalselt allkirjastatuna aadressile jelena.poldsam@gmail.com

Kutseeksami toimumise kuupäev selgub.

Eesti Pereteraapia Ühing on pereterapeut, tase 7 kutse andja. Täiendav info: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11207403?from=viimati_kinnitatud

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED Kutse taotlemise eeltingimused vastavalt kutse andmise korra punkt (link) 2.1.1 Kutse pereterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

  1. magistrikraad või sellel vastav hariduslik kvalifikatsioon, soovitavalt meditsiini-, tervise-, sotsiaal- või haridusteaduse erialal;
  2. erialane väljaõpe/täienduskoolitus;
  3. töökogemus pereterapeudina (soovitavalt vähemalt 1 aasta).

Kutse pereterapeut, tase 7 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. isikut tõendava dokumendi koopia;
  2. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
  3. pereteraapia alast väljaõpet tõendavate tunnistuste (täiendkoolituste) koopiad;
  4. CV, milles tuua välja töökogemus pereterapeudina;
  5. eneseanalüüs, vorm;
  6. kutse taotluse maksekorraldus. Arve väljastab raamatupidaja, küsida pereterapeudid@gmail.com

Lisainfo
1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2. Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.

Tasu 242 eur kanda Eesti Pereteraapia Ühing EE542200001120198095

Hindamisstandard LAE ALLA

Pereterapeudi kutse KA kord


Vormid taotlejale:

Esmataotleja kutse taotlemise avaldus

Esmataotleja erialane CV

Enesereflektsioon

Juhtumianalüüsi juhend

Eetikavanne

Kutsekomisjoni koosseisu kuulub viis liiget. Kinnitatud koosseisu on võimalik näha järgneval lingil.

Küsimuste korral ja täiendava info saamiseks pöörduge aadressile pereterapeudid@gmail.com

Kutskoja info (30.11.2018 ): Pereterapeut sai kutsestandardi

Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu kinnitas uue pereterapeut, tase 7 kutsestandardi. Vajadus pereteraapia järele on aasta-aastalt suurenenud. Kutsestandardiga kirjeldati pereteraapia sisu ja selle osutamiseks vajalikud kompetentsid, et lihtsustada pereterapeudi valimist.

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: https://www.kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: https://www.kutsekoda.ee/kutsesusteem/
Kutseregister: https://www.kutseregister.ee