Eetikakoodeks

Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeks

I Osa

1. Terapeut osutab teraapiateenust abivajajatele sõltumata kliendi rahvusest, rassist, religioonist, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilisest meelsusest, sotsiaalsest kuuluvu­sest, majanduslikust seisust või valitud elustiilist. Kui terapeut ei saa mingil põhjusel teenust osutada, peab ta abivajajat informeerima teistest abisaamise võimalustest.

2. Terapeut ei kasuta teraapiasuhet kliendiga oma isiklike, religioos­sete, poliitiliste või äriliste huvide edendamiseks.

3. Terapeut ei võta ega paku vahendustasu talle suunatud või muule spetsia­listile suunatud kliendi eest.

4. Terapeut ei halvusta ühegi teise kolleegi kvalifikatsiooni ning suhtub kaaskolleegidesse lugupidavalt .

5. EPTÜ liige hoolitseb aktiivselt enda erialase kvalifikatsiooni säilimise ja arendamise eest.

6. Terapeut ei diagnoosi, ravi ega tee ettekirjutusi probleemide suhtes, mis jäävad väljapoole tema kompetentsuse piire.

7. Terapeut hoidub suhetest abivajajaga, kui see võiks mõjutada tema terapeu­tilist otsustusvõimet või annaks võimaluse abivajaja ärakasutamiseks. Näiteks oma perekonnaliikmete ravi, lähedaste sõprade, alluvate või ülemuste või ka superviisorite ravimine. Seksuaalne lähedus kliendiga on ebaeetiline.

8. EPTÜ toetab ja soosib oma liikme aktiivselt osalemist erinevate professionaalsete gruppide, kliinikute või muude institutsioonide tegevuses, mis on seotud paarisuhte või perekonna probleemide professionaalse käsitlemisega. Samas soodus­tatakse kõiki interdistsiplinaarseid sidemeid.

II Suhted kliendiga

9. Terapeut teeb oma tööd ülima hoole ja vastutustundega. Ta ei õhuta kliendi ebarealistlikke ootusi teraapia tulemuslikkuse osas.

10. Terapeut tunnistab selgeid ja mõistetavaid finantssuhteid kliendiga. Tasuküsimused selgitatakse enne terapeutilise suhte algust.

11. Terapeudil on soovitav teha juhtumi kohta ülestähendusi. Sellisel juhul hoiab ta neid viisil, et oleks kindlustatud nende säilimine ja konfidentsiaal­sus. Terapeut on kursis kehtiva seadusandlusega ja lähtub klienti puudutavate andmete säilitamisel sellest.

Konfidentsiaalsuse säilitamine tähendab:

a: informatsiooni kliendi kohta antakse ainult juhtumiga seotud professionaalidele seadusega sätestatud korras. Kirjalikes ja suulistes ettekannetes esitatakse ainult andmeid, mis on otseselt seotud päringuga, igal võimalikul juhul püütakse vältida asjatuid privaatsuse rikkumisi.

b: terapeut peab informeerima klienti konfidentsiaalsuse säilitamise piiridest.

c: enne andmete avaldamist kliendi kohta tuleb temalt selleks nõusolek saada.

d: informatsiooni kliendi kohta ei avaldata kolmandatele osa­pooltele ilma tema nõusolekuta, kui ei ole otsest ohtu kliendile endale või ühiskonnale. Viimasel juhul antakse informatsiooni asjaga seotud perekonnaliikmetele, vastavatele professionaalidele või võimu­esindajatele.

12. Terapeut tegeleb eri arengustaadiumis olevate perekonnasuhetega. Austades kõikidel juhtudel kliendi õigust ise otsustusi teha, on terapeudi kohustus hinnata olukorda professionaalsete teadmiste alusel.

 

III Heli- ja videosalvestuste tegemine seanssidest ja nende kasutamine

13. Kui terapeut soovib teha seansist/seanssidest heli ja/või videosal­vestusi, peab ta selleks kliendilt taotlema kirjaliku nõusoleku enne salvestatava seansi algust. (Vt. Lisa 1)

14. Kui nimetatud salvestust soovitakse kasutada õppe- või teaduslikel eesmärkidel, peab terapeut selleks taotlema kõigilt, keda salvestus puudutab, kirjaliku loa.

15. Seansist/seanssidest tehtud salvestusi on lubatud p. 2. täitmise korral demonstreerida ainult professionaalide ringkonnas, kellele sellega laieneb konfidentsiaalsuse säilitamise kohustus salvestusel kujuta­tud isikute suhtes. Kui demonstratsioonil viibib isikuid, kes on kujutatutega isiklikult tuttav, tuleb paluda neil isikuil demonstratsioonilt lahkuda.

16. Salvestuse üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes õppeotstarbel. Kui salvestust soovitakse õppeotstarbeliseks kasutamiseks üle anda, tuleb üleandjal nõuda saajalt garantii kirjalikus vormis sal­vestuse kasutamiseks p. 3. ja 2. kirjeldatud juhtudel ja viisil. Koos salvestuse üleandmisega kandub ka vastutus salvestuse eetilise kasuta­mise s.t. kujutatud isikute privaatsuse arvestamine, konfidentsiaal­suse säilitamine ja salvestuse sihipärane kasutamine, eest salvestuse saajale garantii allakirjutamise momendist alates.

17. Kliendi soovil teraapiaseansi heli- või videosalvestamiseks peab olema eelnev kirjalik kokkulepe kõigil seansil osalejatega.

IV Realiseerimine

18. EPTÜ liikmeks astudes seob igaüks end oma kolleegi hinnanguga oma käitumise kohta eetikastandardi suhtes. Liikmeksastumine tähendab enesele vastutuse võtmist siinkirjeldatud eetikaprintsiipide suhtes. Iga liikme kohus on järgida ja kaitsta esitatud printsiipe. Kui kellelegi on kahtlus, et ühingukaaslane rikub eetikakoodeksit, juhib ta sellele tähelepanu ja vajadusel informeerib sellest Eestikakomisjoni.

19. Kui EPTÜ liige, olles mõne teise professionaalse ühenduse liige, sellest ühendusest eetikaprintsiipide rikkumise tõttu välja heidetak­se, arutatakse juhtumit ka EPTÜ Eetikakomisjonis, mis võtab toimunu kohta oma seisukoha, edastades selle juhatusele. Juhatus informeerib sellest Üldkogu, mis teeb otsuse võimalikkuse kohta antud isikul jätkata EPTÜ liikmena.

Vastu võetud juhatuse otsusega  16.12.2013

Kinnitatud Üldkogul 19.02.2014

LISA 1

Leping

Mina/meie, allakirjutanud, nõustun/me käesoleva seansi, mis toimub………………………(kuupäev) video/audiosalvestusega, mida kasutatakse järgmistel eesmärkidel (maha tõmmata kasutamisjuhud, millega ei nõustuta):

a) terapeudi eneseanalüüsiks ilma õiguseta näidata linti isikutele, kes seansist osa ei võta;
b) terapeudi superviisorile demonstreerimiseks enesetäiendamise ja analüüsi eesmärgil, ilma õiguseta näidata linti laiemale ringile;
c)demonstreerimiseks edasijõudnute väljaõppegrupis kui terapeudi töö näidist, millega kaasneb lindi vaatajate kohustus järgida konfidentsiaalsusereeglit;
d) demonstreerida pereteraapia väljaõppeseminaridel terapeudi töö näidisena, kusjuures vaatajad võtavad personaalse kohustuse (kirjalikult) järgida konfidentsiaalsuse reeglit ja demonstreerija teeb kõik võimaliku lindil kujutatud isikute isikupuutumatuse säilimiseks;
e) lindi lõikude või pikemate osade demonstreerimiseks teadusüritustel töömeetodi demonstreerimiseks, eriti suurt tähelepanu pöörates lindil kujutatud isikute isikupuutumatuse rikkumise vältimiseks ja konfidentsiaalsuse säilitamiseks.

Nimi:
Allkiri:
Kuupäev:

LISA 2


Kohustus


Mina, allakirjutanu, kohustun järgima konfidentsiaalsusereeglit ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….(kirjeldada mispuhul) demonstreeritud videolintidel esitatud reaalsete patsientide suhtes: s.o.
a) mitte avaldama kuuldud informatsiooni nende isikute kohta;
b) mitte arutama lintidel kujutatut kolmandate isikutega patsientide identifitseerimist võimaldaval viisil;
c) lindil kujutatud isikutega kas isiklikult või professionaalselt kohtudes mitte kasutama lindilt saadud informatsiooni.

Kui ma olen lindil kujutatud isikutega tuttav isiklikult, lahkun lindi demonstratsioonilt ja kohustun mitte kommenteerima lindi demonstreerimise fakti lindil kujutatud isikutele.

Nimi:

Allkiri:

Kuupäev: