Dialoog laste nimel

Dialoog laste nimel

Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega, kuidas jagada vara ja aega lastega. Umbes 15% lastevanemate puhul muutub lahutus väga probleemseks. Need lapsevanemad ongi programmi “Dialoog laste nimel” sihtgrupp.

Probleemsed lahutajad venitavad lahkumineku vaidlustega pikaks ja muudavad protsessi raskelt talutavaks nii oma pereliikmetele kui ka väljaspool perekonda olevatele inimestele – sõbrad, tuttavad, töökaaslased, lastega tegelevad spetsialistid, juriidilised esindajad jt. Konfliktsete lahutuste tõttu kannatavad eelkõige peres elavad lapsed. On leitud, et mida konfliktsem on lahutus, seda tõsisemad psühhosotsiaalsed tagajärjed võivad lastel ilmneda. “Dialoog laste nimel” on äärmiselt toimiv justnimelt konfliktsete lahkuminekute puhul.

Koolitusprogramm „Dialoog laste nimel“ on mõeldud vanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda lapsi puudutavates küsimustes kuidagi kokkuleppele jõuda. Programmi eesmärgiks on parandada lahutavate või lahku läinud vanemate vahelisi suhteid nii, et lapsed saaksid kasvada võimalikult pingevabas ja eluterves õhkkonnas.

Koolitus koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast grupikohtumisest, võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Grupikohtumistel osalevad mõlemad vanemad ja nende ühised lapsed. Koolitus viiakse läbi 3 kuu jooksul.

Lapsevanemad ja lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis. Ühte gruppi võetakse kuni 12 lapsevanemat. Lapsevanemad töötavad selle nimel, et murda oma mittetoimivaid suhtlemismustreid ning püüavad leida lahendusi nendele probleemidele, mis ikka ja jälle nende vahelistes suhetes esile kerkivad. Esikohal on laste heaolu. Grupikohtumistel toimuvad arutelud keskenduvad eelkõige lapsevanemaks olemisele, mitte niivõrd paarisuhtele.

Täiskasvanute gruppi juhivad kaks terapeuti, kes annavad vanematele uusi teadmisi, kirjeldavad alternatiivseid lähenemisviise ning viivad läbi harjutusi, et aidata vanematel mittetoimivaid suhtlemismustreid muuta. Kõik tegevused on suunatud destruktiivse tülitsemise lõpetamisele ja uute suhtlemisviiside leidmisele. Teistelt grupiliikmetelt saab tuge ja innustust.

Lapsed saavad oma grupis mõistmist ja julgustust, et väljendada vanemate tülidega seonduvaid tundeid ja mõtteid. Laste grupis tegeletakse loovate tegevustega: joonistamine, kirjutamine, luuletamine, tants, muusika vms.

Programmi lõpus esitavad lapsed vanematele oma loomingut ning vanemad omakorda esitlevad lastele, mida nad on õppinud ning mida nad tulevikus oma lastele soovivad. Grupi lõppedes annavad terapeudid igale perele tagasisidet ning vajadusel soovitusi nõustamise jätkamiseks.

Programmiga liitumine
Programmi võib pöörduda ise või on suunajaks lahutusse kaasatud spetsialistid. Esimesed grupid alustasid 2017. aasta märtsist Tallinnas ja Tartus.

Lisa info ja gruppidesse jooksvalt registreerumine kodulehelt: www.dialooglastenimel.ee

Käesoleva programmi eesmärgid:
Arendada lapsevanemate omavahelist konstruktiivset dialoogi
Aidata lapsevanematel paremini näha peretülide põhjuseid ja tagajärgi
Aidata lapsevanematel märgata tülide fookuses oma lapsi ja nende vajadusi.

2017 aastal toimus Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel projekt “Laste elukvaliteedi parandamine läbi kõrge konfliktsusega lahutatud vanemate koolitamise “Dialoog laste nimel”.

Projektiga tutvustati ja arendati koolitusprogrammi üle-eestiliselt, et viia info koolitusprogrammi kohta kohalike omavalitsustele, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele, alaealiste komisjonidele ning õigusorganitele, psühholoogidele, psühhiaatritele, pere- ja lastearstidele, ja teistele peredega töötavatele spetsialistidele, et koos arutada koolituse sisu, arengu üle erinevates maakondades, sihtrühma, eelarvet, rahastust ja tekitada koostöö, kuidas viia koolitus sihtrühmani.

Aastal 2017 projektis “Laste elukvaliteedi parandamine läbi kõrge konfliktsusega lahutatud vanemate koolitamise “Dialoog laste nimel”, mida toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, viidi läbi üle-eestiliselt 4 koolitust.

2018 aastal saime taas toestust Hasartmängumaksu Nõukogult, et viia läbi koolitusgrupid, arendus, meeskonna supervisioon ja mõjuuuring. Projekt: “Vanemate konfliktsete lahutuste järgselt abivajavate laste ja nende perede toetamine läbi programmi “Dialoog laste nimel” ning spetsialistide koostöövõrgustiku tugevdamine.”

Eesmärk on aidata üle-eestilistel meeskondadel kokkupanna ja läbiviia koolitusprogrammid “Dialoog laste nimel”. Kuna koolituse sihtrühm on juba lahku läinud vanemad, siis gruppide kokkupanek ei ole lihtne. Grupitööst saab suuremat kasu see vanemate paar, kes on kõrgelt motiveeritud ja soovivad ise luua muutust.

Sihtgrupp: üle-eestiliselt lahku läinud pered ja kohaliku omavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kohtud, psühholoogid, psühhiaatrid, pereterapeudid. Projekti tegevused on mõeldud lahku läinud vanematele, peredele, lastele ja suunavatele spetsialistidele.

Koolituse “Dialoog laste nimel” sihtgrupp: lahku läinud paarid, kes on lastekaitse, sotsiaaltöötajate huviorbiidis, konfliktsed lahutatud paarid, kes ei leia kohtuväliseid lahendeid laste hooldusõiguste, kohtumiskorra, elatisraha jne. leidmiseks. Lahutatud paaride lapsed. Igas grupis kuni 6 paari (12 täiskasvanut), samal ajal toimub grupp nendes peres kasvavatele lastele.