Põhikiri

Eesti Pereteraapia Ühingu Põhikiri

I Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi EPTÜ või ühing) nimeks on EESTI PERETERAAPIA ÜHING.

1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik ja aadressiks Lai 28, Tartu 51005.

1.3 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.4 Ühingu eesmärgiks on perekonnateraapia-alaste teadmiste levitamine Eestis.
1.4.1 EPTÜ
– populariseerib Eestis perekonnapsühhoteraapia meetodeid;
– korraldab perekonnapsühhoteraapia-alaseid vabariiklikke ja rahvusvahelisi teadusüritusi;
– organiseerib, koordineerib ja kontrollib perekonnapsüühoteraapia-alast koolitust;
– aprobeerib ja kinnitab kõik perekonnapsühhoteraapia-alased koolitusprogrammid;
– organiseerib perekonnapsühhoteraapia-alaste trükiste väljaandmist, erialase info levitamist ja vahetamist;
– võib oma liikmetele välja anda sihtotstarbelisi stipendiume kvalifikatsiooni tõstmiseks, stazeerimiseks ja perekonnapsühhoteraapia-alastel üritustel osalemiseks;
– astub otsesidemetesse väljaspool vabariiki asuvate perekonnapsühhoteraapiaga tegelevate ühingute ning üksikisikutega ja arendab nendega koostööd;
– võib moodustada regionaalseid assotsiatsioone teiste analoogsete ühingutega, astuda regionaalsete ja rahvusvaheliste perekonnapsühhoteraapia assotsiatsioonide ja liitude liikmeks.

1.4.2 EPTÜ annab välja tunnistusi perekonnapsühhoteraapia koolituskursuse lõpetanud perekonnapsühhoterapeutidele, et lõpetaja on õppinud organisatsioonides, kus kasutatakse EPTÜ poolt kinnitatud programme ja EPTÜ poolt aktsepteeritud õppejõude.

1.5 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on
– liikmete hääleõiguse võrdsus;
– liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
– liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
– liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
– liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.6 Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.7 Ühing vastutab oma kohuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

1.8 Ühing on asutatud määramata ajaks.

II. Liikmelisus

2.1 EPTÜ ühendab vabatahtlikkuse alusel perekonnapsühhoteraapiaga tegelevaid isikuid.

2.2 Peale asutajaliikmete võivad ühingu liikmeteks olla füüsilised või juriidilised isikud, kes vastavad käesoleva põhikirja nõuetele.

2.2.1 EPTÜ liikmeskond koosneb täisliikmetest, liitunud liikmetest, toetajaliikmetest ja auliikmetest. Täisliikmeks võetakse vastu isikliku sooviavalduse põhjal isikuid, kes on läbinud koolitusprogrammi “Perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskursus” I ja II, III astme (Sissejuhatav kursus, spetsialiseerumiskursus 3a.+superviseeritavad aastad 2 a.) ning tunnistavad EPTÜ põhikirja ja Eetikakoodeksit ning on valmis seda täitma.

Koolitusprogrammist lahkumisel kaotavad nimetatud isikud täisliikme õigused ja võivad jätkata osalemist ühingu töös liitunud liikmetena. Täisliikmel on üldkogul üks hääl. Täisliikmel on õigus valida ja olla valitud EPTÜ organitesse.

Liitunud liikmeks võetakse vastu isikliku sooviavalduse alusel isikuid kes on alustanud õpinguid perekonna psühhoteraapia põhiväljaõppes (II astmes), kes tunnistavad EPTÜ põhikirja ja Eetikakoodeksit ning on valmis seda täitma.

Liitunud liikmel on üldkogul nõuandev hääleõigus. Liitunud liige ei saa olla valitud EPTÜ organitesse.

Toetajaliikmeks võivad olla nii üksikisikud kui organisatsioonid, kes toetavad EPTÜ põhikirjalist tegevust oma vahendite arvel. EPTÜ ja toetajaliikmete suhted määratakse nendevahelise kokkuleppega; Auliige valitakse isikute hulgast, kes on osutanud erilisi teeneid perekonnapsühhoteraapia arengule Eestis.

2.3 Liikmeks vastuvõtmise avaldused esitatakse juhatusele, kes informeerib liikmekandidaati juhatuse otsusest hiljemalt nädal peale otsuse langetamist.

2.4 Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda. Liikmel on õigus peatada oma tegevus ühingus Eestist eemalviibimise ajaks, teatades juhatusele sellest kirjalikult.

2.5 Liige võib ühingust välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjalikult kolm (3) kuud enne majandusaasta lõppu.

2.6 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.

2.7 Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga. Osamaksu suuruse määrab juhatus oma otsusega.

2.8 Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.

2.9 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui ta:
– ei tasu liikmemaksu kolme (3) aasta jooksul;
– korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
– on rikkunud Eetikakoodeksit, siis eetikakomisjoni esildise alusel;
– on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu temavastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.10 Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata üldkogule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkogu poolt.

2.11 Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

III. Juhtimine

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku üks kord aastas juhatuse otsuse alusel. Üldkoosolekul osalevad ainult täisliikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse. Otsused võetakse vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud enamus kohalviibivatest liikmetest v.a. p. 3.4 märgitud juhtudel.

3.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
– põhikirja muutmine;
– eesmärgi muutmine;
– juhatuse liikmete määramine;
– muude põhikirjaga ettenähtud organite (revidendi, programmikomisjoni, eetikakomisjoni) liikmete valimine;
– juhatuse ja revidendi aruande kinnitamine;
– EPTÜ tegevuse lõpetamise otsuse kinnitamine.

3.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

3.5 Põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate täisliikmete nõusolek. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vajalik kõigi täisliikmete nõusolek.

3.6 Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda kui seda nõuab vähemalt ¼ täisliikmetest.

3.7 Täisliikmed valivad iga kolme aasta tagant üldkoosolekul EPTÜ juhatuse, programmikomisjoni ja eetikakomisjoni.

3.8 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühistut igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmeid on üks või mitu ja nad määratakse üldkogu otsusega täisliikmete hulgast ning nad peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. Kui juhatuse liikmeid on mitu, valivad nad endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse tööd juhib esimees, tema äraolekul asendab teda juhatuse liige.

3.9 Juhatuse iga liige võib esindada ühingut kõigis õigustoimingutes, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

3.10 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkogu ees vastavalt seadusele.

IV. Majandustegevus

4.1 Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest, toetajaliikmete poolt osutatud teenustest või muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi, kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

4.2 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

V. Kontroll ja revideerimine

5.1 .Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste ühingu organite tegevuse üle.

VI. Muud tingimused

6.1 Ühing lõpetatakse:
– üldkoosoleku otsusega;
– pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
– liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
– üldkogu võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
– muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

6.2 Ühingu tegevuse lõpetamine ja selle likvideerimine toimub seadusega ettenähtud korras ja viisil.

6.3 Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkogu otsusega.

6.4 Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

Põhikiri on vastu võetud 10. märts 2010. a. Põhikiri on muudetud ja vastuvõetud 10.mai 2021. a.