Liikmeks astumine, EPTÜ Komisjonid

EPTÜ Liikmeks astumine

Eesti Pereteraapia Ühingu liikmeks saavad avalduse alusel astuda perekonnapsühhoteraapiaga tegelevad isikud, kes on läbinud/läbimas Perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe ja vastavad EPTÜ Põhikirjas punktis 2.2.1 sätestatud nõuetele.

Täpsem info liikmeks astumise kohta Põhikirjas punkt 2.1 ja 2.3.

Ühingu liikme vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus ja informeerib liikmekandidaati juhatuse otsusest hiljemalt nädal peale otsuse langetamist.

Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga.

Käesoleval aastal on osamaksu suurus 25 eurot. Tasuda saab EPTÜ kontole EE 54 2200 0011 2019 8095

Liikmemaksu iga-aastaseks maksmise tähtajaks on 31.märts.

Liikmemaksust on vabastatud ühingu auliikmed ja juhatuse liikmed.

Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjalikult kolm kuud enne majandusaasta lõppu.

Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ühingu liige ei ole tasunud liikmemaksu kolme aasta jooksul; on korduvalt rikkunud ühingu põhikirja või kahjustanud ühingu tegevust olulisel määral; on rikkunud Eetikakoodeksit; on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid. Täpsem info Põhikirjas punkt 2.9.

Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele elektroonselt (ühingule teadaoleva e-maili aadressil) vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval ühingu liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 juhatuse liikmetest. Ühingust väljaarvatud liiget teavitatakse väljaarvamise otsusest elektroonselt 2 nädala jooksul pärast väljaarvamise otsust.

Eetikakomisjon

Eetikakomisjon käsitleb perekonnapsühhoterapeutide kohta laekunud kaebusi eetikaprintsiipide rikkumise või professionaalsete eksimuste kohta.

Eetikakomisjonil ei ole püsivaid liikmeid. Kaebuse laekumisel Juhatusele määratakse kahe- või kolmeliikmeline komisjon kogenenuimate perekonnapsühhoterapeutide hulgast, kes käsitlevad kaebust ja esitavad Juhatusele ekspertarvamuse antud juhtumi kohta. Juhatus edastab eetikakomisjoni arvamuse kaebuse esitanud isikule/organisatsioonile. Kui kaebuse esitanud isik/organisatsioon ei ole rahul esitatud arvamusega, määrab Juhatus uue komisjoni kaasates sellesse vajadusel (sõltuvalt juhtumi iseärasustest) teisi spetsialiste või pöördub arvamuse saamiseks teiste pereteraapia organisatsioonide poole või rahvusvaheliste pereteraapia ühenduste (EFTA, IFTA) poole eksperthinnangu saamiseks kaebuse aluseks oleva juhtumi kohta.