Komisjonid

Programmikomisjon

Programmikomisjoni ülesndeks on koostada perekonnapsühhoterapeutide koolitamise baasprogrammid, vajadusel vaadata üle ning korrigeerida seniseid programminõuded, analüüsida perekonnapsühhoterapeutide koolitamist taotlevate kolitusasutuste programme ning teha Juhatusele ettepanekuid nende kinnitamiseks või tagasilükkamiseks. Teine oluline ülesanne on jälgida kinnitatud programide täitmist ja korrigeerida kõrvalekaldeid kehtestatud normidest. Programmikomisjoni ülesanne on kehtestada nõudmised perekonnapsühhoteraapia õpetajatele ja superviisoritele ja teha Juhatusele ettepanekuid õpetaja ja/või superviisori õiguste andmiseks.

Programmikomisjoni liikmed

Aita KeerbergAita.Keerberg@mail.ee Kiira JärvKiira.Jarv@mail.ee Harri Küünarpuu
tel: 56 496 884
Harri.Kyynarpuu@mail.ee

Eetikakomisjon

Eetikakomisjon käsitleb perekonnapsühhoterapeutide kohta laekunud kaebusi eetikaprintsiipide rikkumise või professionaalsete eksimuste kohta.

Eetikakomisjonil ei ole püsivaid liikmeid. Kaebuse laekumisel Juhatusele määratakse kahe- või kolmeliikmeline komisjon kogenenuimate perekonnapsühhoterapeutide hulgast, kes käsitlevad kaebust ja esitavad Juhatusele ekspertarvamuse antud juhtumi kohta. Juhatus edastab eetikakomisjoni arvamuse kaebuse esitanud isikule/organisatsioonile. Kui kaebuse esitanud isik/organisatsioon ei ole rahul esitatud arvamusega, määrab Juhatus uue komisjoni kaasates sellesse vajadusel (sõltuvalt juhtumi iseärasustest) teisi spetsialiste või pöördub arvamuse saamiseks teiste pereteraapia organisatsioonide poole või rahvusvaheliste pereteraapia ühenduste (EFTA, IFTA) poole eksperthinnangu saamiseks kaebuse aluseks oleva juhtumi kohta.