Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2016 – 2021

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2016 – 2021

Perekonsultatsioonid OÜ-ga seotud PSÜHHOTERAAPIA JA NÕUSTAMISE KOOLITUSKESKUS (koolitusluba nr. 6428HTM) alustab vastuvõttu 2016. a. septembris algavale perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele.

Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt ning seda viib läbi ühingu poolt sertifitseeritud koolitaja Kiira Järv (koolitaja ja superviisor). Koolitavad kogenud pereterapeudid ja koolitajad Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2016. a. septembris ja lõpeb 2019.a. juunis. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2019. – 2021. a. ).
Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 6 supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.
Õppeaasta algab septembris ja lõpeb juunis. Juulis ja augustis õppetööd ei toimu.
Koolituse käigus tutvume perekonna psühhoteraapia teoreetiliste alustega ning alustame teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas, sh grupis superviseeritav praktika peredega.

Teooriaseminaridel käsitleme perekonna psühhoteraapia teooria erinevaid aspekte ja eri koolkondi. Koolitusel me toetume M. Boweni, J. Framo ja M. Andolfi käsitlustele peresüsteemidest, S. Minuchini strukturaalsele käsitlusele peredest ning Milano süsteemse pereteraapia käsitlusele.
Praktilistel seminaridel harjutame ja rakendame praktiliselt teooriaseminaridel omandatud mõisteid, mudeleid ja meetodeid. Kasutame arutelusid väikestes gruppides, rollimänge, juhtumianalüüse, vaatleme pereseansse, analüüsime meistrite pereseansside videosalvestusi.

Omapereanalüüsi käigus õpime tundma oma päritoluperekonna lugu ja dünaamikat ning oma praeguses tuumperes toimuvaid protsesse. Meetoditena kasutame genogrammi ja selle põhjal koostatud harjutusi, skulptureerimist, perefotode analüüsi jm.
Supervisioonikäigus analüüsime peredega tehtavat tööd. Meetoditena rakendame juhtumite arutelu, vahetut supervisiooni, videosupervisiooni ja supervisiooni väikestes gruppides.

Arvestuslikeks töödeks on esseed teooriaseminaridel läbivõetud teemade kohta, pereseansside videosalvestused, eksamid esimesel ja teisel õppeaastal loetud kohustusliku kirjanduse põhjal.
Koolitus lõpeb lõputöö ja lõpueksamiga. Lõputöö põhineb 6 pereteraapia juhtumi praktilise töö analüüsil.
Pädevuskoolituse lõputunnistuse saamiseks tuleb sooritada arvestuslikud tööd ning osaleda vähemalt 80% auditoorse õppetöö ja supervisioonipäevadest.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…
 kõrgharidus või selle omandamine meditsiinis, psühholoogias, sotsiaaltöös, pedagoogikas või teoloogias (erandid on võimalikud);
 pereteraapia algkursuse läbimine;
 vähemalt kaheaastane kogemus inimestega töötamisel;
Kasuks tuleb…
 töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
 töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis,
sotsiaalsfääris, koolis jm.;
 inglise keele valdamine vähemalt kesktasemel.

Õppemaks.
Õppeaasta õppemaks esimesel õppeaastal on 65 eurot ühe õppepäeva eest, millele lisandub käibemaks 20%.
Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, võta ühendust, otsime lahendusi.
Koolitusgrupid avatakse piisava huviliste hulga puhul nii Tartus kui Tallinnas. 2016/2017 õppeaasta koolituspäevad:
2016 aasta sügissemester: 22. – 23.09; 20. – 21.10; 17. – 18.11; 15. – 16.12;
2017. aasta kevadsemester: 19. – 20.01; 16. – 17.02.; 16. – 17.03; 20. – 21.04; 18. – 19.05; 15. – 16.06. Kevadsemestril lisandub 6 supervisioonipäeva, kuupäevad selguvad hiljem.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente: 1. Avaldus.
2. Curriculum vitae.
3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.

Dokumendid palume saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee
Registreerumise tähtaeg: 1. juuni 2016
Registreerumistasu 50 eurot kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele SEB a/a EE521010220106834018
Intervjuu- ja tutvumispäev: Tartus 14. juunil, Tallinnas 17. juunil, mõlemal päeval kell 10-17.Sel päeval on võimalik saada põhjalik ülevaade koolituse programmist, õpetatavatest ainetest, õppetöö ülesehitusest ja õppetöö mahtudest, tutvuda koolitajatega ja teiste koolitusele kandideerijatega. Päeva jooksul on võimalik saada vastused tekkinud küsimustele ning vaadata endasse, et uurida veelkord oma ressursse ja motivatsiooni koolitusel osaleda.
Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo ja kontakt:
Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee, tel. 52 19 240